| Februar 2014

Darija Ranković ličnost 2013.

redakcija Revije "Kolubara"

Darija Ranković (foto: Miorslav Jeremić)

Darija Ranković (foto: Miorslav Jeremić)

Žiri Revije „Kolubara” izabrao je - u subota, 11. januara u „Grand ho­te­lu” - Dariju Ranković, no­vi­na­r­ku, doskorašnju urednicu Radio Patka, za Valjevku ličnost 2013. godine. Odluku je doneo žiri koji je imao 12 članova, a či­nili su ga novinari iz Valjeva, sa­ra­dn­i­ci Revije “Kolubara” i nekolicina dos­ad­ašnjih nosilaca tog počasnog zvanja.

Jedanaestog januara 2014, u dan kad je 1996. godine osnovano Izdavačko drustvo "Ko­lubara", to zvanje je dodeljeno 20. put. Vr­emenom je postalo najvrednije pr­iz­na­nje koje se može steći u Valjevskom kraju. Do­deljuje se redovno i dugo pamti.

Opredeljujući se velikom većinom za Da­riju Ranković i obrazlažući svoja sta­no­višta, članovi žirija su govorili o nje­nom višegodišnjem uspešnom nov­in­ar­­skom angažmanu, ispoljenoj do­sle­dn­os­t­i, odvažnosti i istrajnosti ali i neve­se­­lim iskušenjima kojima je često bila iz­lagana, naročito tokom protekle, 2013. go­dine.

Darija Ranković je rođena u Bugojnu 1961. godine. Valjevsku gimnaziju za­vr­ši­la 1980, studije ekonomije prekinula kao ap­solvent. Novinar saradnik Radio Va­lje­va bila je u razdoblju 1989-94, potom no­vinar Radio Patka u čijem je osnivanju i uč­estvovala (od 2005. do leta 2013. godine gl­avna urednica te radio-stanice). U br­aku je sa Savom Rankovićem, ekonomistom pr­eduzetnikom.

Inače, Darija Ranković je druga Va­lje­vka koju je tokom protekle dve decenije Re­vija «Kolubara» proglasila za ličnost go­dine. Njena prethodnica u tom zvanju je dr­amska umetnica Jasmina Avramović. 

Odluka o valjevskoj ličnosti 2013. go­dine donesena je, prema ustaljenoj praksi, ta­jnim glasanjem. Opredeljujući se između dv­oje koji su se našli u najužem izboru – uz Dariju tom prilikom je «stao» Goran Bo­jičić, direktora Osnovne škole «Se­st­re Ilić» - na većini glasačkih listića up­­isano je tada Darijino ime.   

U konkurenciji za najnovije pr­iz­na­nje, uz dvoje iz najužeg izbora, bilo je još se­dam kandidata:

dr Branko Budimirović, rukovodilac Ce­ntra za vantelesnu oplodnju;

­Ljubomir Pjevčević, član Upravnog od­b­o­ra Matične biblioteke «Ljubomir P. Ne­nadović»;

Matija Bećković, pesnik, akademik;

Ana Krstić, vizuelna umetnica;

Ana Tabić, direktorka Osnovne škole «Na­da Purić» u Valjevu;

Biljana Janevska, profesorka, pr­ev­od­il­ac;

Živorad Cvetković, privrednik, vl­as­nik fabrike «Elbi».

Četiri dame u ovogodišnjoj ko­nk­ur­en­ci­ji više je nego ijednom do sada pr­il­ik­om ovakvog izbora.

Dariji Ranković će na posebnoj sv­eč­an­osti, kao trajan spomen, biti uručena pl­aketa «Ljubomir P. Nenadović» koju je um­etnički oblikovao keramičar Mi­lov­an Blažić.

 

Žiri

Odluku o Valjevki ličnosti 2013. go­di­ne doneo je žiri u sastavu: dr Zoran Jo­k­ić, Dušan Jovanović, Dušan Arsenić, Mi­lan Gajić, Branko Vićentijević, Al­ek­sa­ndar Mitrović, Branko Antonić, Mi­ro­slav Trifunović, Miroslav Jeremić, Ra­dovan Lazarević, Radmila Novaković i Zd­ravko Ranković.

 

Laureati, dosadašnji

 1994 – Vladan Kovačević (Zlatarić, 10. februar 1929 – Brankovina, 23. jun 2005), prota iz Brankovine. Značajno do­pr­inosio obnovi i zašt­i­ti br­an­ko­vi­ns­kog spomeničkog nasleđa. Bio je veoma po­znat i poštovan, ži­va znamenitost tog is­torijskog mesta.

1995 – Viktor Rozgić (Valjevo, 1. av­gust 1976), nekadašnji maturant i najbolji đak Valjevske gimnazije. U Beogradu je po­tom postao diplomi­ra­ni el­ek­tr­oi­nž­enj­er pa zatim i doktor nauka u SAD gde i sad ži­vi.

1996 – Dušan Arsenić (Valjevo, 9. de­ce­mbar 1961), arhitekta po obra­zo­vanju, di­zajner, scenograf i karikaturista po po­slovima kojima se naj­pr­edanije bavi.

1997 – Miroslav Ćiša Trifunović (Mi­onica, 29. novembar 1959), po­zo­ri­š­ni reditelj iz Mionice. Bio predsednik Mi­oničke opštine u ra­zdoblju 2000-4.

1998 – Jasmina Avramović Ranković (Va­ljevo, 28. oktobar 1960), dr­am­ska um­etn­ica, članica Jugoslovenskog dramskog po­zorišta. Živi u Va­ljevu i Beogradu.

1999 – Bogoljub Arsenijević Maki (Va­ljevo, 12. april 1955), slikar. Pr­edvodnik ve­likog građanskog protesta u Valjevu 12. jula 1999. godine zbog čega mu je i suđeno. 

2000 – Dragan Todorović (Valjevo, 8. se­ptembar 1956), novinar i knji­že­vnik, od 1993. godine reporter beogradskog ne­de­ljnika „Vreme”. Autor je pet knjiga. Ži­vi u Valjevu.

2001 – Aleksandar Urošević (Donja Gr­ab­ovica, 21. oktobar 1961), di­pl­omirani ma­šinski inženjer, osnivač škole str­an­ih jezika „Konte­kst” sa odeljenjima u Va­ljevu, Smederevskoj Palanci i Be­og­ra­du.

2002 – Aleksandar Loma (Valjevo, 2. ma­rt 1955), redovni profesor Fi­lozofskog fa­kulteta u Beogradu, redovni član SANU. Autor je mn­ogo­b­r­ojnih naučnih ra­dova o Valjevskom kraju.

2003 – Aleksandar Mitrović (Valjevo, 24. februar 1959), diplomi­ra­­ni gr­ađ­ev­in­ski inženjer. Osnivač je i direktor Gr­ađevinskog preduz­e­ća GATE.

2004 – Primarijus dr Ilija Tri­pko­v­ić (Valjevo, 11. avgust 1959), le­k­a­r sp­ec­ij­al­ista hirurg. Bio direktor Zdravstvenog ce­ntra Valjevo u ra­zdoblju 2000-13.

2005 – Miroslav Jeremić (Beograd, 26. ok­tobar 1953), fotografski um­etnik, fi­lm­ski i televizijski snimatelj. Član ULUPUDS-a, sa mnogim samostalnim i kol­ektivnim izložbama.

2006 – Radovan Beli Marković (Će­li­je, 10. oktobar 1947), književnik, pisac pr­­ipovedaka i romana. Zastupljen u ant­ol­­ogijama pripoveda­čke proze, obj­avlj­iv­an­im na srpskom i drugim jezicima. Ži­vi u Lajkovcu.

2007 – Dušan Spasojević (Valjevo, 25. se­ptembar 1980), diplomirani dr­amaturg, dr­amski pisac. Dela su mu izvođena u po­zo­rištima Beograda, No­vog Sada, Po­dg­or­ice, Rijeke, Valjeva i dr.

2008 – Branko Antonić (Valjevo, 4. jun 1961), novinar i glumac. Ra­dio je u Radio Va­ljevu i Radio Patku, sada sekretar KUD „Ab­rašević”. Mn­ogo kad nagrađivan za glu­mačka ostvarenja.

2009 – Milan Gajić (Valjevo, 24. avgust 1965), diplomirani inženjer me­ha­ni­za­ci­je u poljoprivredi. Profesor i di­re­kt­or Poljoprivredne šk­ole u Valjevu.

2010 – dr Zoran Jokić (Smederevska Pa­lanka, 6. avgust 1958), lekar sp­eci­jal­is­ta ginekologije i akušerstva sa zvanjem „do­ktor nauka”. Sa su­pr­­ugom dr Slađanom vod­i porodičnu polikliniku „Jokić”.  

2011 – Vigor Majić (Opatija, 7. april 1957), geograf, direktor Is­tr­aživačke st­a­nice Petnica. Ranije proglašen za li­čn­ost godine u Sr­bi­ji (2009).

2012 – Ljuba Popović (Tuzla, 14. ok­to­bar 1934), slikar, od 1963. godi­ne na­st­anj­en u Parizu. Počasni je građanin Valjeva, čl­an SANU. 

Komentari

Potpuno zasluzeno.Cestitam

Tesa | 14.02.2014 u 10:09

Upišite svoj komentar