| Januar 2013

Prednovogodišnji drmoguzi

Branko Vićentijević

Valjevski odbornici usvojili budžet za 2013, prethodno vređali izveštače koji su napustili sednicu 24. decembra, pa se zahtevom za zaštitu obratili gradonačelniku Stanku Terziću, predsedniku parlamenta Mihailu Jokiću i višem tužiocu Miodragu Plaziniću, a onda bojkotovali gradonačelnikov novogodišnji prijem  / Većina od 40 odbornika, 11 ih je u opoziciji, toliko se drma da će, izgleda, morati da intervenišu ministri policije i Vojske, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić

Svetska ekonomska kriza (SEKA) dr­ma, Srbija u krizi, a svekoliki dr­mo­guzi u njoj - od svakodnevnih po­li­tičkih, do prednovogdišnjih, ne jenja­va­ju! Neko ih, mislim drmoguze, doduše zo­ve sednicama gradskih (opštinskih) sk­upština, odnosno novogodišnjim pr­ije­mima. Primao i valjevski gradonačelnik Stanko Terzić, ožalošćen (najavljenim) bojkotom novinara posle žešćeg dr­moguza odbornika i simpatizera GG Po­beda na sesiji gradskog parlamenta 24. de­ce­mbra, primao i NNKZO, sada na funk­ci­ji v. d. direktora Gradske direkcije, uz pr­isustvo novinara (hvala na pitanju, ko­leginica Darija Ranković i ja biramo dr­uštvo još uvek).

Drmoguze opravili i sindikalci ra­z­n­i nivoa i opredeljenja svih, od državnih do nezavisno-zavisnih, firme velike, ma­la i srednja preduzeća... Drmoguzilo se u ho­lovima CeZeKa, kafanama, kafićima, re­storanima... Bilo i krke i srke, udri br­igu na veselje!

U oštroj konkurenciji za najdrmoguz de­cembra 2012. pobedio je, bez sumnje, Po­bedin drmoguz na poslednjoj sesiji gradsk­og parlamenta. Otaj drmoguz, započet 17. de­cembra, pa prekinut na zahtev SNS-a zbog neophodnosti daljeg kadrovskog usa­gl­a­šavanja sa samima sobom (i pretsobljima), Pobedom i SPS-om, nastavljen je 24. de­cembra.

Već kod rasprave o budžetu, ničim iza­zv­­an, prne k'o tica orlušina dr Boba Gvo­zde­nović i «Hafnerovim prstićem» (Oj, Ha­fneru, jebem li ti nanu, kome mašeš pr­stom na Balkanu, pjevalo se u SFRJ na iz­disaju, kada je slovenački poslanik, ili partijski činbenik, Vinko Hafner, sa govornice zamahao kažiprstom desne ru­ke političkim neistomišljenicima) pr­ipreti izveštačima što mu remetaju ko­ncentraciju turajući, il sklanjajući, sv­oje tehničke «prcalje» (mikrofone, di­kt­afone, kasetofone...)!

Po unapred pripremljenom scenariju, ne zbog novinara i tije njiovi «prcalja» ne­go zbog koalicionih i nekoalicionih pa­rtnera, vrisne za dr Bobom dogradona­če­­lnik Krle (Dragoljub Krstić), pa novi­na­­rima potepa «ološ» , uz dodatak napolje, a onda se pojedini Pobedini odbornici i njihovi simpatizeri, pod komandom Lju­bomira Bradića, k'o u Hajd parku iz va­kta predsednikovanja tužnim skupom od Gr­adske skupštine Gorana Lučića i DSS-a, usture ispred astala radnog predsedni­š­tva i drugova Mike (Jokića), Tite (Jo­va­na Lukića), predsednika i dopredsednika pa­rlamenta, te sekretara Ace Jankovića i op­rave prekid šjednice. Drug Mika dadne pauzu, pa u kabinet na konsultacije pozove koga treba, a onda obeća da će probleme ub­uduće rešiti – što način korišćenja no­vinarskih «prcalja», što pitanje ulaska u salu zainteresovane gospode i građana. Može biti da će tako i biti, za «prcalje» ne sumnjamo, al je teško poverovati da drug Mika nije znao tko su simpatizeri Pobedini, isti oni što su «igrali šah» sa prisutnima tokom višesatne ko­ns­titutivne sednice Gradske skupštine sve dok Vita Hegel Mitrović (SNS) nije pu­šten da ispadne iz fotelje dogradona­če­l­nika da bi u nju sjeo g. Krle (Pobeda).

Elem, novinari napuste sjednicu, a dr­mo­guz opet bude prekinut pri kraju uži­va­­nja, a kod kadrovskih rešenja i novog sp­orenja naprednjaka i socijalista. Bilo je pokušaja da se treći nastavak najdrmo­gu­­za održi 28. decembra ali nije uspelo – dr­ug Mika nije mogao da prešjedava «iz li­čnih razloga», a drugu Titi (Jovanu Lu­ki­ću), sve vjerujuć u njegove nesporne mo­gu­ćnosti iskazane tokom vođenja Kr­uš­ik­o­ve omladine i MZ Brđani, prešjedavanje ni­su dozvolili nadređeni mu drugovi Đo­ša (Milićević Đorđe) i Draža (NNKZO, Dr­agan Jeremić Poćuta). Cena takvog fu­nkcionisanja velike koalicije SPS-SNS sa podizvođačima radova s obe strane je pravni vakuum u nekim javnim pred­uz­e­ćima u kojima je direktorima i upravnim odborima istekao mandat!

Kako je Jova postao Tita

Za manje upućene pojašnjenje što je Jov­an Lukić, među novinarima, konspirativnog imena Tito. Prilikom predlaganja za za­menika druga Mike, na konstitutivnoj šjednici gradskog parlamenta, bi najavlj­en k'o «doktor» (dr Jovan Lukić). Na upitne poglede izveštača, te poneko pitanje ne­strpljivih novinara «čega doktor», čo­vek lepo reče: «Nisam doktor, ja sam ma­ši­nbravar!». Što bi rek'o pokojni St­an­oje Ćebić, kad je ono za života svoga prosio lično Jovanku Broz – On (Tito) ma­ši­nb­ravar, ja mašinbravar...

Kompletan ugođaj na drmoguzu 24. de­ce­mb­ra istinski je potresao druga Dražu, bi­li smo nazočni, koalicione partnere sv­ih fela i nivoa. Za druga Dražu i po­jedini nestašni koalicioni partneri vele kako jedini pojmi na šta će ovaj jad da izađe, te koliko su vanredni lokalni iz­b­ori u Valjevu mogući! Sastančilo se, pr­iopćavalo javnosti, novinari su dobili nepodeljenu podršku stranaka, izvi­nja­­vao se niko nije. Doduše, g. Krle je to to­bož učinio «izjavom za javnost», ali na­ša koleginica Darija Ranković, urednica Radio Patka, to «izvinjenje» s pravom ne prihvata. Da bi stvari bile jasnije tr­eba videti g. Krlova pisanija na sajtu www.vap.rs za koji je posve jasno da je Po­be­dino glasilo. U novonastaloj situaci­ji, dakle, Krstićeva smena (ili ostavka) jedino imaju smisla.

Kad je već o Pobedi i njenim kadrovima reč, «neka se pripremi» Ivko St­ojk­ov­ić, v. d. direktor Gradske toplane, njihov do­skorašnji član, koji je, gostujući na VTV, ispričao kako funkcioniše unuta­rs­tranačka demokratija u tom Udruženju gra­đana! Vele da će posle toga i državni tu­žilac da reaguje po službenoj tužnosti, kao i posle otvorenog pisma 22 novi­na­­ra upućenog g. Stanku, drugu Miki i tu­žiocu nakon drmoguza 24. decembra.

Umalo da zaboravimo, drug Đoša je, iz­gl­eda, dobio novogodišnju čestitku od ko­alicijskih partnera – probušene su mu sve četiri gume na automobilu, što se u SPS vodi kao «strogo pov»! To se potpis­ni­­ku ovih redova desilo još 1999, poli­ci­ja obavila uviđaj, do danas nikakvog ab­era nije bilo o tome ko li je to, i po čijim up­utama, uradio...

Stvar je sada u Valjevu dotle izmakla ko­ntroli da će, izgleda, morati da inter­ve­n­išu partijski lideri Ivica Dačić (SPS) i Aleksandar Vučić (SNS), premi­jer i vicepremijer Srbije, ministar po­li­cije i ministar vojni, pa će, uz ostalo, biti jasnije i to koliko se drži abar ka­ko se u unutarstranačkoj borbi među va­lje­vsk­im naprednjacima došlo dotle da su Jok­ićevci uspeli, preko «sina Dragana» (Radomira T. Nikolića, predsednika IO SNS), da iz čitave priče izopšte Darka Gl­išića sa Uba, predsednika Okružnog od­bora, tako što bi ta funkcija ubuduće bila ukinuta, odnosno na tom mestu bi se, ko u Titino (Josipa Broza) vreme, na go­di­nu dana rotirali predsenici svih op­št­inskih odbora u Kolubarskom okrugu.

U svakom slučaju, srećne nam 1990-te! 

KK Metalac osvojio Ligakup Srbije

Košarkaši Metalca su, posle startnih porođajnih muka u ovoj sezoni, popra­vi­­li rezultate i osvojili Ligakup Sr­bije pos­le pobede nad Radničkim FMP iz Železnika. Prethodno, klub su napustili ce­ntri Kimani Frend sa Jamajke i Filip Vu­kosavljević, a po želji trenera Dragana Ni­kolića doveden je, po treći put, bek Bojan Bakić. Iako još mnogo toga škripi u igri, pre svega u napadu, valjevski ko­ša­rkaši su naređali seriju pobeda, a «na jed­nu loptu» su izgubili od Vojvodine u Novom Sadu i Mege u Valjevu.

Polusezonu su završili na trećem me­stu, što bi im takođe obezbeđivalo da se od 7. do 10. februara nađu na završnom tu­rn­iru za Kup Radivoja Koraća sve i da ni­su osvojili Ligakup Srbije. Ovako, om­og­u­ćili su i Vrščanima put na «Top 8» u Kr­agujevac.

No, Metalac je Metalac, pa su sve gl­as­n­­ija govorkanja kako bi trener Nikolić mo­gao da dobije otkaz. On od početka svog bo­ravka u Valjevu mnogima nije bio po vo­lji, nejasna je njegova uloga u dovođenju i ot­puštanju igrača, te komponovanju tima, ali je činjenica da nije bilo lako uklopiti u sistem ovako odabranih «12 lidera» (šta god to značilo). Vidljivo je da mnogi još štrče, da ne mogu da podnesu česte iz­mene ili malu minutažu u igri; ima i on­ih koji uporno igraju za ličnu statistiku, ili onih koji pojedinim saigračima ne daju loptu! I zbog toga, uostalom, šk­ri­pi igra u napadu.

A Jovanjdan (20. januar) je i za Gagijeve prethodnike na klupi Metalca bio sudnji dan! Uz to, sve su glasnija govorknja ko­ša­rk­aške čaršije kako su iz KK Partizan sve žešći pritisci na braću Đukanović da za novog trenera angažuju Vladu Jov­an­ov­ića, Čačanina poreklom, koji se nije sn­ašao u Donjecku, pa je trenutno bez an­ga­ž­mana. Doduše, i tu ima veliko «ali», koje seže u vremena Jovanovićevog izbora ml­adih igrača u kadetsku i juniorsku re­prezentaciju Srbije, koje je, godinu-dve un­azad, rezultatski uspešno vodio.

Komentari

To sto ti i Darija birate drustvo je sasvim razumljivo. Najcesce ste pod lipom. I to je razumljivo. Samo to jos treba da priznate sebi. Izbusene gume mora da su neki znak, upozorenje...pa kao sto si ti znao zasto su ti to uradili, zna verovatno i Djole, prema tome ne likuj i ne seiri. Mlad je momak, ima porodicu, ne budi jednom u svom zivotu zao! Hriscanski je prastati, pa bi koleginica koju zastupas to morala da zna. Ne secam se da ste skupa pozivali na ostavku neke likove iz ovog grada koji su se puuuuno ovajdili o dzepove gradjana. I to je razumljivo. Po sistemu, ljubi ruku koja te hrani. E, jadno i bedno!

Strahinja | 9.01.2013 u 07:28

Neobjavljivanje mog komentara je dokaz svega sto u njemu pise. Ali, meni je dovoljno sto ste ga procitali.Hvala na paznji!

Strahinja | 11.01.2013 u 12:11

Upišite svoj komentar