| Jun 2013

Zemlja smejurije

piše: Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Vojvoda Vučić je definitivno jači od vojvoda Tome, Šešelj da se ne pominje zbog štucanja, tako da će garant ubiti Miloševićevih 104 posto podrške. Jeste da je mutir’o, ali od tolike podrške ne bi bilo ništa da narod nije promutio.

CC

Kosjerić je mala, i sve tako, opština u zapadnoj Srbiji, na Barskoj pruzi, ne­gde na pola puta između Valjeva i už­ičke Požege, a i Užice je odma’ posle Po­žege. Počem’ poznato, poznato po ce­me­nt­ari, koja dobro radi, vele naročito ot­kad su je kupili Grci. Zahvaljujući cemen­ta­­ri u Kosjeriću ima života, poslednjih go­dina je intenzivno ulagano u infrast­rukturu, poljoprivredu, seoski turizam...

Kosjerić je poznat i kao sredina gde su „demokratske snage“ na vlasti još od ’96, poslednjih godina je pr­ed­sednik opštine bio magistar ekonomi­je Dragan Vujadinović, koji se iz Beograda - ostavio poslanički mandat, direktoro­va­­nje kod Drakulića - vratio da pomogne ro­dnom mestu. Može se reći da je Ko­sje­rić bio primer dobrog funkcionisanja lo­­kalne samouprave u Srbiji. Onda je, po­sle republičkih izbora, bez da je bilo lo­ka­lnih izbora, došlo do prekomponovanja vlasti u Kosjeriću, na čelo opštine je do­šao naprednjak Milijan Stojanić, ku­var, poznat jerbo je u nekom poljskom gra­di­ću skuv’o čorbu za Ginisa, 10 000 litara čo­rbe.

Jako u Kosjeriću bili lokalni izbori, ne­ma koji državni i stranački funk­ci­oner nije po’ito u Kosjerić. Svi sve ob­ećali. Kad prebrojani glasovi, na izl­az­nost od preko 70 posto, ispalo da SNS, zaj­edno sa NS i DSS, sam uzeo vlast. Sa 47,62 posto glasova pripalo im 15 od 27 ma­ndata. Mandate osvojio i DS, sa LDP, ne­što preko 17 posto, SPS sa URS, preko 11 posto, SPO preko 8, i Ljajićev SDP sa iz­nad 6 posto glasova. Kuvar Milijan, ko­ji će jopet bude predsednik opštine, re­zu­ltate prokomentaris’o rečima da vidi pr­iliku da se reše gorući problemi. Još rek’o da naprednjaci mogu vladaju sami, ali da će, zbog interesa građana jabom, u vl­ast uključiti i listu socijalista.

Valjda će u vlast u Kosjeriću, po re­pu­bl­ički model, bude mesta i za Lja­ji­ć­ev SDP, koji uzeo preko 6 posto gl­as­ova, i bio totalno i totalitarno izne­na­đ­enje. Iako u Kosjerić, vele, nema ni je­d­an Bošnjak, pređen cenzus. Pouzdani iz­vo­ri vele da je Rasimova partija za Pet gl­as­ova davala trimer za travu, u narodu po­znat kao kosilica, te da je prelazak cenzusa košt’o blizu 90 kosilica. Ako Lja­ji­će­vi odbornici, komada dva, ne uđu u vlast, bi­će valjda neke druge srpske pravde za on­oga ko dao kosilice, jer teško da će taj bude na gubitku, ođe ti je svako davanje za st­ranku poslovni zicer. Tako da je, i bez Po­kojne Mileve, izvesno da će kosilica do­nator dobije neki tender, ako ništa a ono  za košenje parkova i javnih površina, a ako toga bude falilo, ima da se kosi i pored puta, pruge, bar te trave ima. Tamo gde ne stignu rizla i asvalt, kosilica će ga­rant stigne. Teško će tu, glede košenja, bu­de neke prevare i fušerenja, jerbo su svi Kosjerićani koji imali problem sa vi­dom, od SNS terenaca, dobili gratis na­očare, tako da sad svi vide ka’no sokolovi.

Sa rezultati u Kosjeriću, koji, vele, re­per za raspoloženje naroda u Ze­m­lji smejurije, svi zadovoljni, naj­zad­ov­­oljniji naprednjaci. Funkcioneri već od­aju po Srbijici i daju instrukcije da će bide izbora, jerbo stranka mora kapi­ta­l­izuje popularnost Vučića. A Vučić de­f­initivno veći od vojvode Tome, vojvoda Še­šelj da se ne pominje zbog štucanja, sve objasnio Crkvi, sve objasnio i Srbima sa Ko­sova, i ostalima jasno da samo on može sva da objasni. Čova nije dobar samo na ob­jašnjavanje, naprednjački predsednik iz Niš javlja da je kriza u FK Radnički pre­va­­ziđena - „Uz pomoć predsednika SNS Al­eksandra Vučića, koji šalje poruku da vo­l­i Radnički, obezbedio sam 42 miliona di­nara van budžeta grada, i to će biti rea­li­­zovano u narednih par dana“... Stvari sa Vu­čićem idu u pravcu Miloševićevih 104 po­sto na izborima. Čovek načisto mu­t­ir’o, ali ne bi od toga bilo ništa da na­rod nije, ko razume shvatiće, načisto pro­mu­­tio.

Šta još ima u Smejurije zemlji, os­im da će se dobije Datum, i da će vl­ast koja je rešila rebus Kosova, ia­ko je dno historije, istorije, i svake pa­me­ti, nastaviti da vlada u zemlji od koje su sem nje svi digli ruke, pa i građani koji be­že na Zapad i unutrašnju emigraciju. Ima da narodna poslanica Nove Srbije Adž­emović u šanel tašni, pored obaveznih na­očara za sunce, vlažnih maramica i sja­ja za usne, nosi i vizitkarte, jerbo je pr­ol­a­z­nici prepoznaju na ulici, zaustavljaju i ja­vljaju se. Ona im uvek da vizitkartu, oni joj pišu, a ona im, naravno, uvek odgovara.

Jošte ima da je humanista i filizof, go­spodin Kojčić, koji je promenio 101 pa­rtiju, post’o direktor Zavoda za udž­be­nike, da pjevačica Jelena, koja na PUPS kv­oti, upravlja sa Beogradsku fiskulturu, da Dmitrović Ratko, glavni urednik „No­vosti“, a Gospodin, koji vlasnik kli­ni­ke na kojoj vojvoda Toma štrajkov’o gl­ađu, post’o direktor Republičkog fonda zd­ravstva...

Ima i da se nastavlja borba protiv ko­rupcije i taj kriminal, vele da u „Galenici“ pokrali mnogo milioni evri. Za tu „Galeniku“, gde sve kontrolis’o SPS, a žena na onaj Ružić bila je­dna od direktora, niko ne pita za komandnu odgovornost. Još ima da neki baja iz Di­mitrovgrada postavljen za SNS povere­ni­­ka, iako je obnaš’o funkciju VD predse­dn­ika demokrata. Baja samo rek’o da se SNS zalaže za iste ideje za koje se i on bori. Ima i da onaj Aleksandar Ma­rt­in­ov­i­ć, što ga zovu Klempa, koji do juče bio što se kaže prononsirani radikal, sad u ne­koliko firmi i tije odbora predstavlja SNS, i za ti napori mesečno prima preko 300 000 dinara. Gospodin Klempa samo rek’o – Meni nikakava funkcija nije obe­ća­na, niti sam zato u SNS. Umal’ promakne, Vulin jopet direktor za Kosovo, glede to­ga lično rek’o – Ja sam političar, i čo­vek, od reči! A gospodin od gas, drug Ba­ja­t­o­vić, od sav pos’o rešio malo da se opusti, na neku svadbu u Novi Sad, gde nastupio kao kum, samo na muziku dao 4000 evra!

Umesto potpisa na gornje, evo dumanja Igora Mihaljevića, muzičara et no­vi­nara iz Novog Sada, kome su prec­r­t­ali kolumnu u „Dnevniku“, pa sad mrči po internetu - Misterija je samo jedna: od­a­kle stoki toliko živaca za trpnju nesoja ko­ji je jebe u dupe i glavu?

Komentari

Sve za interes naroda. A on se u to razume.....

Dragan | 6.07.2013 u 16:39

Upišite svoj komentar