| Jun 2013

Ko preuzima Valjevo

Branko Vićentijević

Valjevska bolnica bez direktora posle isteka mandata prim. dr Iliji Tripkoviću i hoću-neću dr Dobrivoja Grujičića  / Kamen spoticanja je i članstvo u Upravnom odboru te ustanove Mihaila Jokića, koji je sa kvote SNS, na putu artija do Beograda i nazad, istisnuo Živana Kostadinovića / U naumu da konačno «preuzmu» Valjevo, Jokići su najpre skrajnuli Darka Glišića, predsednika Okružnog odbora SNS, naklonjenog dr Gruji  / Kako je dr Saša Žunjić, takođe hirurg, otpao kao kandidat uhvaćen u krivolovu navodnog članstva u DS / Zbog Bolnice su u Valjevo dolazili prof. dr Vladimir Đukić (SPS) i prof. dr Zorana Mihajlović (SNS)

Majska politička događanja pr­el­am­a­la su se, nažalost, kroz po­st­av­lje­nja v. d. direktora Opšte bo­ln­i­ce. Prvi deo tog posla bio je lak i fo­rm­al­no-pravno nesporan, direktoru Zd­rav­st­v­enog centra prim. dr Iliji Tr­ip­ko­vi­ću, hirurgu, istekao je mandat, pa je re­so­rna ministarka prof. dr Slavica Đukić De­j­anović, potpredsednica SPS-a, inače ko­nsultatnt Psihijatrijske službe va­lje­vs­kog hrama zdravstva, donela rešenje o Tr­ipkovićevo, razrešenju. Usput, Đukić De­janović je bila i savetnica u Galeniki, ko­ja je ovih dana u žiži interesovanja is­tr­age posebne Radne grupe  MUP Srbije. Nje­no ime, kao ni predsednika Upravnog od­bora  Galenike Dejana Backovića, di­re­kt­ora SPS-a, još se ne pominje!. Bitno je, ka­ko je dopremijer Aleksandar Vučić (SNS), kao i premijer Ivica Dačić (SPS), više puta izjavio da u istragama «ne­će biti zaštićenih»!

Igranka počinje imenovanjem dr Do­br­iv­oja Grujičića, hirurga, za v. d. di­re­kt­o­ra Opšte bolnice, koja, ispostavlja se, fo­rmalno-pravno ne postoji. Grujičić ni­je mogao da deponuje potpis u APR-u. Po­tom, naprednjaci, koristeći st­at­ut­ar­ne odredbe svoje stranke, smene dr Gr­uj­ič­i­ća sa mesta predsednika Gradskog odbora u Valjevu. Odbor je raspušten, za po­ve­re­ni­ka je postavljen dr Milan Mita Ma­rk­ov­ić, vaskularni hirurg, čiji je pr­eva­sho­d­ni zadatak da pripremi unutarstranačke iz­bore za jesen. Opet usput, zanimljivo je to da naprednjaci ne raspisuju izbore u st­ranci «na lokalu» već ih pripremaju uv­odeći vanredno stanje raspuštanjem lo­ka­lnih odbora. Posle Valjeva ta sudbina za­desila je i Pirot, a pre toga i još ne­koliko ogranaka po Srbiji.

Grujičić odbija da bude v. d. direktor Bo­lnice, što mnogi tumače kao njegovo sh­vatanje realnosti po kojoj on i ne bi mo­gao da vodi tu instituciju. Ipak, posle sa­stanka Marković-Grujičić, dr Gruja pr­ihvata da se bavi direktorskim poslom. Us­put, on i ne ispunjava zakonske uslove za postavljenje ali će kroz jednogodišnje v. d. direktorovanje nedostajući uslov i is­­puniti. Dr Grujičić odlaz u petak, 24. ma­ja, na posao u Upravnu zgradu ZC i tu do­življava novi šok - iz Ministarstva zd­ravlja Srbije stiglo novo rešenje o im­en­ovanju Upravnog odbora u kojem je Mi­hailo Jokić zamenio svog partijskog ko­le­gu Živana Kostadinovića, takođe ma­te­ma­tičara, profesora i nekadašnjeg di­re­kt­ora Tehničke škole!

Gruji nije trebalo mnogo pa da uk­la­vi­ri kako iza svega stoje Jokići, M­ihailo i br­at mu Aleksa, visokopozicionirani čl­an rukovodstva SNS-a. Sada de­fi­ni­ti­vno odbija mesto v. d. direktora Bolnice «iz zdravstvenih razloga», a Beogradu se ša­lje predlog da prvi čovek te za narod va­žne ustanove bude dr Saša Žunjić, ne­st­ranačka ličnost. Grujičićevi sa­ve­tn­i­ci ne miruju, uz pomoć insajdera pr­on­al­aze kako je dr Žunjić navodno bio član DS-a sa «pristupnicom br. 21.644», pa dr Gr­uja «hitno» putuje u Beograd. Iznova se pr­ihvata funkcije uz uslov da u Upravnom od­boru ne bude Mihailo Jokić! Vele da mu je zahtev uslišen, a da li je to tako videće se vrlo brzo...

U čitavoj priči ne treba zaboraviti ni ulogu lokalnog SPS-a. Njihova je mi­ni­starka, a valjevski socijalisti ne žele ko­­alicionu saradnju sa SNS u kojoj bi se Mi­ka Jokić pitao više no do sada. Tim pre što se nagoveštavalo kako bi «pr­of­es­orova (dr Jokić) gvozdena metla» po­či­st­ila mnoge među naprednjacima, do ne­ko­li­ko gradskih i partijskih funkcionera i direktora ustanova i javnih preduzeća. Po­tom sledi «svođenje računa» sa SPS-om, na tapetu bi se «pod jedan» našao Na­j­v­eći Neimar Kolubarskog Zemljotresnog Ok­ruga (NNKZO), drug Po (Dragan Jer­em­ić Poćuta), sada v. d. direktor Gradske di­rekcije za uređenje Valjeva. Ob­ra­zlo­že­nje bi, verovatno, bilo jednostavno - vi ste dobili mesto gradonačelnika, nama sl­eduje mesto direktora Gradske di­re­kc­ije (ne možete vi sve budžetske pare da ko­nt­rolišete). Uostalom, ovo je bila po­la­zna pozicija SNS, bar po Darku Glišiću, ta­dašnjem predsedniku Okružnog odbora SNS, na početku prošlogodišnjih pr­eg­o­vora o formiranju koalicije «dva oka ra­zroka» (SPS-SNS) nakon majskih iz­bo­ra 2012. godine.

Povodom tumbanja vezanih za Bolnicu, u Valjevo su dolazili državni sekrater u Mi­nistarstvu zdravlja prof. dr Vl­ad­im­ir Đukić (SPS) i prof. dr Zorana Mi­haj­lo­vić, ministarka energetike i po­tp­re­ds­ed­nica SNS. Đukić je na novinarska sa­le­tanja rekao kako je za probleme krivo pr­ethodno rukovodstvo ZC, što iz do­sa­da­šnjeg menadžmenta energično demantuju, te da će novonastala situacija biti «re­še­na za dan–dva». To dan-dva, koliko nam je znano, još traje. Problem je u tome što na­j­pre ZC treba formalno-pravno uga­si­ti, a tu su aktuelni i deobni bilansi sa ok­olnim domovima zdravlja, a potom fo­rmirati Opštu bolnicu, pa postaviti Up­ravni odbor i v. d. direktora. Logično je da u ovom trenutku, ukoliko nisu is­pu­nje­ne pomenute pretpostavke, ministarka zd­ravlja postavi Upravni odbor i v. d. di­re­ktora Zdravstvenog centra, a kada se ok­on­čaju i neophodne pravne radnje to po­novi za Opštu bolnicu.

Inače, u (spornom) Upravnom odboru sa­da su prim. dr Miroslav Srećković i Dr­agutin Deblja Kovačević (SPS), Darko Glišić i Mihailo Jokić ili Živan Ko­st­adinović (SNS), kao i članovi ko­le­kt­iva dr Irena Matić, dr Milutin M­ih­ai­lović i dr Dragan Grbić.

«Gradskim ocima nije trebalo ovo i ov­akvo povlačenje bolnice po čaršiji i me­dijima!», ocena je iskusnog valjevskog le­k­ara iz poznate familije, koja je Valjevu i Srbiji dala nekoliko uvaženih me­di­ci­nara, stomatologa i farmaceuta.

U pratnji prof. dr Đukića bila je ko­mp­let postava lokalnog SPS-a, uz «ko­ntr­ol­ora» naprednjaka, cvajtebirgermajstera Vi­tu Hegela Mitrovića. Posle Doma zdr­av­lja, gosti su bili i u Bolnici. Poseta je ok­ončana ulaskom u Šok sobu hirurgije u ci­vilnim odeždama, u vremenima ep­id­em­ije izazvane klostridijom u nekolikim sr­pskim blonicama. Asepsa i antisepsa na visini, mašala!

Zoranu su Mihajlović, na sastancima u Vidraku i Gradskoj skupštini, pratili nje­ni iz SNS – Mikini u prvim  re­do­vi­ma, Grujini (bez njega) u šaragama. Dr Gr­uja je, uostalom, veče uoči predizbornog sk­upa za lokalne izbore u Kosjeriću, ot­ka­zao naručene autobuse za članstvo i si­mp­at­izere, pa je dr Mita za noć morao da ob­ezbedi prevoz! Gradonačelniku Stanku Te­rziću (SPS) je najavljen, pa otkazan, su­sr­et sa ministarkom. Taj recept pa­te­nt­ir­ali su socijalisti, koji su se, slično na­prednjacima, ponašali od 2008. do 2012. kada su dovodili svoje ministre, a ne retko preskakali tadašnjeg gr­ad­on­ač­el­nika Zorana Jakovljevića (DS).

Elem, u razgovoru sa članstvom, če­ln­ik naprednjaka Aleksandar Jovičić, po­tp­re­dsednik Izvršnog odbora SNS, na­ja­vio je moguće izbore u Srbiji e da bi se va­lorizovao učinak Aleksandra Vučića, te da ih koalicioni partneri «ne bi vi­še saplitali i poturali nogu». Dakle – sp­remte se, spremte...

Okreni, obrni – ovo je novi pokušaj Jo­kića, Mihaila i Alekse, da konačno «p­r­e­uzmu» Valjevo. Socijalisti im to, da­kako, neće dozvoliti, ako ikako budu m­og­li, ili će odluka o Valjevu opet biti do­ne­ta «gore u Beogradu», na sastanku Vučić - Dačić.

Pitanje je i koliko ko odbornika SNS-a, u novonastaloj situaciji,  ko­nt­ro­li­še. Moguć je i raspad sadašnje koa­li­ci­je, pa je Mika Jokić spreman da u SNS, bu­de li to moguće, prevede dr Bobu Gv­oz­de­no­vića i lojalne mu odbornike iz GG Po­beda. On ga je, Jokić, lično upoznao sa mi­ni­starkom Mihajlović, a Aca Jovičić je sab­orcima prkričio da u SNS primaju ča­sne i poštene, kao i odbornike drugih op­cija – grupe građana ili drugih str­an­aka, svejedno.

A u APR-u je, na zahtev doskorašnjeg za­menika gradonačelnika Dragoljuba Kr­st­ića (!), umesto Gvodenovića upisan je­d­an od dva brata Tomaševića. Krstić se iz­gl­eda priklonio SPS-u u nadi da bi mo­gao da bude član Gradskog veća na stalnom ra­du. Dr Boba se izgleda ne uzbuđuje, sh­vatio je da je GG Pobeda okončala svoju mi­si­ju na političkoj sceni Valjeva.

Komentari

Frapantno je koliko valjevski mediji nece da se bave pravnom zavrzlamom u vezi registracije Opste bolnice. Zar je toliko tesko da priznate da je cela stvar bila u nadleznosti Tripkovica jos od 2011.godine. Posto nas godinama ubedjujete da ripkovic vazi za upornog coveka koji je ''u stanju da satima sedi u ministarstvima'' kako bi iskamcio svaki dinar za bolnicu, kako mu je po ovom pitanju nestalo upornosti? Kao da ste se uplasili da bi to moglo da da negativnu konotaciju ''liku i delu'' coveka koji je 13 (citaj malo li je) godina upravljao valjevskom bolnicom. O njegovim skorasnjim izjavama o evropskom rangu valjevske bolnice, mogao bi da se napise esej. Ko je bar jednom svratio u bolnicu zna da se vrata od toaleta ''zakljucavaju'' iskljucivo kanapom ili gazom, zna da su natkasne u sobama na porazavajucem niovu po pitanju higijene,a znamo i njegovo hvalisanje sa 12 toplomera! Evropski nivo, zaista za divljenje. I jos jedna zanimljiva stvar. Kazu, niko od potencijalnih naslednika na njegovo mesto ne ispunjava uslove. Vrlo logicno, jer su na nacelnicka mesta mogli da dodju (cast izuzecima) samo zasluzni po primarijusovoj proceni. No, previse je ovo prostora za bavljenje Ilijom Tripkovicem. Na kraju, ima jedna recenica u Vasem tekstu sa kom se moram sloziti. Poslednja. Dr Boba je uradio veliku stvar za Valjevo - oterao je zutu kamarilu u proslost (sad bi na red trebalo da dodje i zatvor za mnoge od njih). Ako to znaci,kako kazete, da je okoncao svoju misiju u Valjevu - neka mu je srecno. Za razliku od Mice, Zoce, Beke, dr Gvozdenovic je gradsko dete, covek koji voli svoj grad. I na kraju, predlog urednistvu da se malo pozabavi bivsim funkcionerima i direktorima kako ste to umeli 2008.godine. Bas bi bilo lepo procitati kakva su velika dela ostavili za sobom i jos zanimljivije sta sada rade.

Dragutin Milutinovic | 13.06.2013 u 06:28

Upišite svoj komentar