| Novembar 2012

Krle pada na „Oktaviji”

Branko Vićentijević

Sporna Škoda oktavija (foto: patak.co.rs)

Sporna Škoda oktavija (foto: patak.co.rs)

Oktobarska sednica Gradske skupštine prekinuta zbog pokušaja SNS da smeni tzv. zamenika gradonačelnika Dragoljuba Krstića iz Pobede  / “Škoda oktavija” vraćena Apotekarskoj ustanovi po nalogu gradonačelnika Stanka Terzića (SP) / Zbog čega je naprednjački “sin Dragan” iz Kragujevca dolazio u Valjevo / Kadrovske promene u Gradskom sportskom savezu i hod po mukama KK Metalac u KLS

Oktobarsku sednicu Gradske sk­u­p­š­ti­ne u Valjevu obeležio je protest od­bornika koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS), iz­uz­im­aju­ći GG Pobeda, čiji su odbornici na­pus­ti­li salu, pa će sednica biti nastavljena 15. novembra (moguće je i ranije). Do ra­sk­o­la je došlo zbog toga što So­ci­jal­ist­ič­ka partija Srbije (SPS) sa svojom užom (PUPS-JS-SDPS) i širom (Pokret za Va­ljevo, DSS, URS, SPO) koalicijom “kao oz­biljna stranka” nije podržala zahtev na­prednjaka da se smeni zamenik gr­ad­o­na­če­lnika Dragoljub Krstić iz Pobede jer joj je trebalo vreme za zauzimanje stava na st­ranačkim d’izvinete organima.

Socijalisti su još jednom pokazali ma­jstorstvo u tome da, što bi rekao Darko Gl­išić (SNS), drže loptu u še­sna­est­er­cu naprednjaka, pa insistiraju na izj­aš­nja­vanju SNS o daljoj saradnji sa Pobedom, ko­ju je, zna se ko i zna se kako, na ko­nst­it­ut­ivnoj sednici ugurao u vlast. Ni po­di­z­vo­đači radova u SPS koaliciji nisu se me­šali u pokarabašenu ljubav “starije br­aće”, pa ni oni nisu želeli da potpišu za­htev za Krstićevu smenu kako bi se st­vorili formalni uslovi da se ta tačka na­đe na dnevnom redu.

Uz to, naprednjaci muče svoje muke, ko­je će valjda biti okončane do kraja godine Iz­bornom skupštinom Gradskog odbora. Dr­ug Mika (Jokić) ih i dalje drži “pod ru­čnom”, dok će dr Doca (Grujičić) “iz­da­ti” u svakoj situaciji, te se rasplet oč­ekuije na unutarstranačkim izborima. A tu se tek igra “ispod stola” – obrlaćuju se, ili ponovo osnivaju, mesni odbori, koji tr­eba da izaberu delegate za Skupštinu. I tu je ključ pobede, pobediće onaj koji bude im­ao više delegata. Dr Doci padaju ša­n­se, drug Mika među “pravim” n­ap­re­d­nj­a­c­i­ma nikad nije posebno kotirao, treća st­r­a­na kao da nije profilisala svoga ka­nd­id­ata. Možda je to, ako bude želeo, dr Mi­l­an Mita Marković, vaskularni hirurg, ko­ji je i vodio akciju napuštanja gradskog p­a­rlamenta i prekida oktobarske se­dn­ic­e.

Iako su novinari, po običaju, dobili SMS poruke “dođite, neće dugo trajati”, ni­je se slutio ovakav rasplet. Po­tp­red­se­d­nik naprednjaka muškog pola bio je uz­držani “Biće veselo!”, a komentar njihove naj­viđenije dame istog ranga svodio se na “ihi-hihi, aha-haha”. Činjenica, međutim, da su se u Velikoj sali našli pr­ed­sta­vn­i­ci ratnih veterana iz Bradićevog udr­už­e­nja, poneka majka palog borca i građani na­­vijači Pobede, ukazivale su na moguću oz­biljnost situacije. Bradić se, inače, pr­vi pokokao sa Krstićem, izgleda i sa Jo­kićem, pa se smatralo da su tzv. za­me­niku gradonačelnika “viđena leđa”. Kad, oćeš jes, evo ti ga na!

“Sin Dragan”

U Kragujevac su, otetom “škodom ok­tavijom” Apotekarske ustanove, na ra­zgo­vo­re sa Radomirom Nikolićem, sinom To­mi­slava Nikolića, inače predsednikom Iz­vršnog odbora SNS (toliko o tome ko­liko T. Nikolić veruje A. Vučiću), išli dr­ug Mika i g. Mića Klomber (Mihailo Mi­lutinović, nekada SPS-ov šef Fi­na­ns­ijske policije i direktor Jugovoća, sa­da mogući kandidat SNS za plaćenog čla­na Gradskog veća, svakako bolji od Rajka Mi­linkovića). Zli jezici kažu da ih “sin Dr­agan” nije primio, ali je nekoliko dana do­cnije došao u Valjevo.

Drugovi Mika, Krle (Dragoljub Kr­st­ić) i dr Boba (Gvozdenović), upicanjeni s ta­šnama i mašnama, vid’li su se sa “si­n­om Draganom” u jednom od apartmana Gr­a­nd hotela na prvom spratu i k’o sve do­go­vo­rili. Može biti da nisu ukapirali da je Radomir Mali Tomin, pre sastanka sa nji­ma, imao sesiju sa dr Docom. I tu je, ka­žu, sve dogovoreno, a najvažnije je bilo da se drugu Miki poruči da više ne može da igra “duplu igru”, sa naprednjacima i Po­be­dom. Tu je, tvrde, bila prisutna i nova na­čelnica Plave (naprednjačke) uprave Mi­lena Đuričić, koja je, uz dosta muka, se­la u fotelju Dragane Đenić, doskorašnje na­čelnice Žute uprave.

Đenićku je, koliko god je mogao, br­an­io sami gradonačelnik Stanko Terzić (SPS). U danima kada je bio na bolovanju Gr­adsko veće se jedva sastalo, izostao je Vl­ada Hajdelberg Nikolić (SNS) iako za taj posao prima platu, a među kr­uc­ija­ln­im odlukama bila je i ona o početku is­tr­až­nih geoloških radova u nekadašnjoj Pa­unskoj banji. O smeni Dragane Đenić ni­je bilo reči, pa se to dogodilo na na­re­dn­oj sednici, kada je doskorašnja na­če­ln­i­ca podnela ostavku i predupredila “smenu iz političkih razloga”. 

“Škoda oktavija”

Gradonačelnik je sve valjevske no­vi­na­re udostojio do sada prve pres ko­nf­er­en­ci­je o sto dana mandata. U gotovo 40 mi­nu­ta ponovio je sve ono što je (u)rađeno, sa­mo ne reče ništa o otimanju apotekarske “šk­ode oktavije” dok je bio na godišnjem od­moru u Herceg Novom. Tek na pitanja no­vinara, teška srca je priznao da je od pr­avnika zatražio tumačenje da li je sve ur­ađeno po zakonu.

Pravnici lako rekli “jok”, pa je Cane po povratku s bolovanja naložio da se au­to vrati, a da se drugovi Krle, kod koga su sta­jali dupli ključevi od tog automobile, i drug Mika, koji je svakog četvrtka išao “po pamet” u Beograd, do daljeg moraju vo­zi­ti u “pežou” što ga je 1990-tih Valjevu po­klonio drug Mihalj Bracika Kertes, ta­da direktor Savezne uprave carina. Na­rečeni “pežo” je rekviriran zbog ca­ri­ns­kog prekršaja, a valjevska vlast je imala mu­ku kako da ga prenese u vlasništvo i pr­eregistruje. Ali, našlo se rešenje – dr­mali su tad sami, nije bilo koalicija!

“Škoda oktavija” je, da se i to zna, za taj mesec dana “privremenog rada u in­os­tr­anstvu”, prešla oko 2.500 kilometara, ug­lavnom do Beograda i Kragujevca, a tu mi­loguzovoznicu koristili su drugovi Mi­ka i Krle. Da li je apanje “oktavije” bi­lo jedan od razloga za pokretanje pitanja Kr­stićevog opstanka na mestu na kojem ni po  čemu ne zaslužuje da bude, ne zna se. Ako jeste – mašala!

Da se Krlu sprema “svilen gajtan” vi­de­lo se i na slavi naprednjaka, Svetoj Pe­t­­ki. Domaćin je bio Vita Mitrović Heg­el, što je moglo slutiti da bi se mogao na­ći i u fotelji zamenika gradonačelnika, ko­ju su mu oteli oni koji su je oteli i tako ka­ko su je oteli! A u Tadića mlinu, kod Ti­josava  kako i dolikuje, sedelo se na ne­koliko nivoa, za mnogim astalima, ra­zv­rs­tano po redu i poretku. Za glavnom so­vr­om bio aktualni politički est­ab­li­šm­ent valjevski. U čelu, levo i desno od pr­ote Ljube Adžića, drug Mika (koji je od­oc­nio na molitvu i sečenje kolača) i g. Vi­ta, pa onda se, dalje niz astal, njušili so­cijalisti, naprednjaci… Viđeni pr­ed­st­avnici svih političkih partija, osim de­mokrata (DS), opozicioni LDP bio u “u punom broju i reprezentativnom sastavu”.

Obnovina obnova

Još jednom je, za godinu dana, ob­na­vlj­an rad Gradskog sportskog saveza, ovoga pu­ta kadrovski. Dosadašnji predsednik Ra­domir Simić Simbe prekomandovan je na mesto generalnog sekretara, novi pr­ed­se­dnik je Radovan Terzić, predsednik FK Kr­ušik i Gradskog fudbalskog saveza. U Upravnom od­bo­ru novi član je Vojislav Andrić Mađar, pr­edsednik RK Metalac, dok je bez posla os­tao Goran Marković, koji je godinu dana bio sekretar bez plate, kao i Simić uo­st­al­om.

Političku blokadu rada Gradskog sa­ve­za, započetu od obnove u novembru 2011, posle druga Beke (Radivoja Mi­lu­ti­nov­i­ća, pomoćnika gradonačelnika Zorana Ja­ko­vljevića, takođe iz DS) nastavila je i no­va garniture na vlasti. Novi pomoćnik gr­adonačelnika Selimir Manojlović (SPS) latio se rada na “matematičkom mo­delu” finansiranja sporta, što ni Tes­li ne bi bilo lako da ukapira da je kojim sl­učajem živ.

Jedina konstanta u čitavoj priči je dr­ug Draža (NNKZO), Dragan Jeremić Po­ću­ta. Doduše, sada je sedeo u poslednjem re­du kao delegat FK Radničkog sa petog pu­ka, gde mu je partijska SPS baza. A sed­ni­com Gradskom sportskog saveza, u no­ve­mbru 2011, predsedavao je a da se ne zna u kom svojstvu. Konstanta je i to da je uvek im­ao rezervne delegate, poslednji u tom ni­zu jako neki dan spažen je Joviša Bo­gd­an­ović, činovnik sa šaltera pisarnice u gr­adskim upravama, pre toga usput i sp­or­ts­ki novinar pokojne Škendije (Va­lje­vske Iskre).

Prema Dražinom tolmačenju stvari, ad­ministracija je bila jača, pa Odeljenje za društvene delatnosti Crvene gradske up­rave (načalnice su, sniža Zora Bojičić i višlja Jelica Stojanović) nije pr­ih­va­ta­lo dva radna mesta u GSS. Tun je stupio na scenu drug Mika i naložio drugu Se­li­miru da se taj problem reši. Naređeno  uč­injeno! 

Metalčeva tuga pregolema

KK Metalac je u prva četiri kola KLS za­beležio dve pobede, protiv BKK Ra­dn­ič­ki u Beogradu 84:82 i Sloge iz Kraljeva u Valjevu 74:59, a onda su usledila dva ot­re­žnjujuća poraza – od Slobode u Užicu 72:81  Borca u Čačku 39:69. Posebno bolan bio je poraz od Borca jer je Metalac po­sti­gao tek 39 poena, po pet u prvoj i po­slednjoj četvrtini (u poslednjoj bez koša po­stignutog iz igre)! Što bi rekao Aco Puš Stefanović, doajen čačanske ko­ša­rke i sportskog novinarsta – “Toliko je pr­o­sečno davao sam Radmilo Mišović!”. To­liko je, a i više, sam davao i Branko Ko­vačević, takođe na utakmicama bez “tr­ojki”, dodajemo.

Već protiv Sloge bilo je jasno da je ova ek­ipa Metalca “izvikana”, da je loše se­le­ktirana, da će teško postići ono što se od nje tobož očekuje – napad na Jad­ra­ns­ku ABA ligu. Nema ozbiljnog plejmejkera, a to je uslov svih uslova da ekipa ima ig­ru. Na bekovskoj poziciji bespotrebno je nakotrljano nekoliko (i vremešnih) ig­ra­ča, nema pravog krila, centara (“šest to­rnjeva najviših na Balkanu”) ima i za iz­voz a učinak im je nikakav…

Posebna priča je trener Dragan Gagi Ni­kolić. Pristao je na kompromise, kao uo­stalom i svi pre njega, koje mu nameće pr­edsednik Duško Đukanović, a ceh će sa­mo on platiti. Čudno je da se posle de­ba­kla u Čačku nije povukao, ili da nije iz Me­talčevog prekomandovan u autobus na re­dovnoj liniji za Beograd. Bez povratne ka­rte!

Gagi nije nevin, dapače, ni kod odlaska Vl­ade Panića, posle šamaranja Stefana Ži­vanovića. Ovosezonska Metalčeva pr­iča i počinje sa Panićem. Mesecima je ju­ren da se vrati u Valjevo, a potom su na nj­e­g­ovoj poziciji počeli da se gomilaju lo­šiji igrači. Maltretiran je da prenosi lo­­ptu iako nije ni mlad, ni plej, jer Me­talac pleja nema, pa su u sličnoj situaciji i Mitrović, čak i Mijović (211 cm). St­efan Živanović jedini može da dublira “ra­zigravača”, Kad je Paniću pukao živac, ot­eran je (ne po prvi put), slučaj je čak pr­ijavljen policiji. Vrhunac pr­eds­ed­ni­ko­ve nekorektnosti je izbor najmlađeg pr­vot­imca Đukana Đukanovića za kapitena! Uz to, Nikola Tomašević je bespotrebno za­postavljen, Pera Božić bespotrebno do­ve­den, a Aca Tanasković “namešten” sl­ično Paniću, pa je sada “višak”.

U čitavu priču natraške odlično se uk­lopila i grupa valjevskih novinara, ko­ja Metalac prati i na svim gostovanjima, pa na plej-bek umnožava misli pr­ed­se­dn­ika Đukanovića kako su za poraze krive su­dije, da je domaća publika vređala NJ.V, a da se Vlada Đokić, trener Slobode, in­ače Valjevac, čak zahvalio toj i takvoj pu­blici...

Posle “neočekivanog” poraza u Užicu i debakla u Čačaku jasniji je nego ikad sl­ed neophodnih poteza: angažovanje tr­e­n­era iz Valjeva, povratak valjevskih igrača sa Panićem na čelu, prepakivanje ekipe na dužu stazu sa neophodnim po­dm­la­đi­va­nj­em, žestoko tumbanje na bolje u radu sa ml­ađim selekcijama, te predsednikova se­oba sa klupe za rezervne igrače na tribune – u ložu sa gostima (domaćinima) iz pr­ot­ivničkih ekipa.

Ko ne ume, ili ne želi, da vidi da je u Ča­čku i Užicu pobedio lok­al­pa­tr­io­ti­zam, jer su Užičani i Čačani “ginuli” na te­renu, dok su ovi što se silom prilika zo­vu Valjevcima taljali posao, taj je za­lutao u čitavu priču.

Otrežnjenje i rezovi neophodni su, što pre to bolje!

Komentari

Smena Dragane Djenic nije bila iz politickih razloga. Bas onako kao sto ona nije ni postavljena iz politickih razloga. Vlada Hajdelberg Nikolic nije graficki dizajner. Bas onako kako to nije ni ex vecnik Aleksandar Rankovic. Ne zna se ko je i ne zna se kako je Pobeda ''ugurana'' u vlast. Isto kao sto se ne zna kako ono zuti (pardon, da se vase urednistvo ne uvredi, DS)udjose u vlast sa socijalistima, ne tako davno. Ne zna se ni kome stanove deli Teodosije. Isto kao sto se ne zna koje je boje sunce. Vazno je da se zna da Krle pada na Oktaviji. Ne znam samo kako vam je promaklo da su i predstavnici tzv.opozicije (a nije LDP) ipak bili na slavi naprednjaka. Popustila vam paznja ili...? Ali zato Krle pada na Oktaviji, to je tako ocigledno.

Strahinja Nikolic | 16.11.2012 u 18:50

Poceli ste i komentare da cenzurisete! Svaka cast!

Strahinja | 1.12.2012 u 14:55

Upišite svoj komentar