| Jul 2014

Dvostruku julski hrkljuš

Branko Vićentijević

foto: Đorđe Đoković

foto: Đorđe Đoković

Tokom juna nije bilo zasedanja Gradske skupštine u Valjevu, pa će taj «propust» biti nadoknađen na sednicama zakazanim za 2. i 4. jul. Na prvoj, na dnevnom redu su tačke izostale sa majske sednice, dok će na drugoj biti nastavljena rasprava o radu pojedinih gradskih javnih preduzeća i ustanova u 2013. godini. Centralna tema, s razlogom, je prvi rebalans gradskog budžeta za 2014. godinu.

A zbog čega nije bilo zasedanja tokom juna? Trebalo je, najpre, am­or­ti­zo­va­ti nezadovoljstvo GG Pobeda (vr­e­me je, kažu, najbolji lek), potom se gr­ad­on­ač­elnik Stanko Terzić razboleo, a onda su pojedini glavari krenuli na zaslužene go­dišnje odmore put letnjih destinacija. Pr­itom, NNKZO je putovao u Strazbur, ni­ko još nije objasnio zbog čega. Doduše, zna se kako. Pošto nije dobio odobrenje da ide avionom, morao je da automobil vo­zi (dozvola mu je verovatno vraćena sa la­đe­nja u policijskom frižideru), pa se uk­oč­io. Teško oda, još se nije oporavio, ubi ga gabarit...

Hoće li koalicija na vlasti uspeti da oč­uva tesan kvorum od 26 – 28 odbornika? Up­ućeni tvrde da hoće. Ili će Pobeda bi­ti (bar) delimično namirena u svojim ne ma­lim zahtevima, pa spustiti zategnutu «ru­čnu», ili će nedostajući glasovi biti pr­ibavljeni s druge, opozicione strane.

Ako je Vojkan Obućina «otkazao po­sl­uš­nost» Pokretu za Valjevo, šta biva u sl­učaju aktuelnih gibanja u DSS-u? Šu­š­ka se kako su zamenik skupštinskog «sp­ik­era», drug Lukić, i novopostavljeni na­če­lnik Gradske uprave za privredu i ra­zv­oj Aca Vujić Subotić (SPS) od GBV, koji se odmara «tamo daleko», dobili zadatak da do Dana borca drže na oku odbornike DSS jer ih SNS navodno obrađuje sve ig­rajuć na kartu pišmanjenja Zorana Ma­ti­ća, koji je, prema istim izvorima, ta «sl­a­ba karika».

Tu je, međutim, «lak za rukovanje» Go­r­an Lučić, koga su do sada, u sličnim si­tu­ac­ijama, uspešno kontrolisali drugovi Đo­ša i Života Ćosić, eks ministar iz 1990-tih, a sada usrećitelj do bola «či­čk­o­vito» privatizovanih Krušik Ak­um­ul­at­ora, koje je i sam nekada vodio dok je još bi­lo «čalabrčka»! Uostalom, Luče je u gr­ad­sku kuću stigao kao kadar Akumulatora, a onda se, posve naprasno, pr­of­es­io­na­li­zo­vao na mestu «prvog spikera» gradskog pa­rlamenta (2008-2012), pa zakačio na pl­atu unutrašnjeg revizora, šta god to zn­ač­ilo, u Gradskoj upravi!

Diplomirani pravnik Aca Vujić Su­botić je posle konkursa, kao jedini za­in­te­resovani, postavljen na mesto na­če­ln­ika jedne od dve gradske uprave, a bi­og­ra­fi­ja dostavljena uz materijal za sednicu Gr­adskog veća baš je «impresivna»! Sve što je do sada AVS radio bilo je pod pa­rt­ij­skim patronatom SPS-a i GBV – NNKZO, čiju je školu prošao od Ze­mlj­ot­res­ne do Gradske direkcije!

Glupost godine

Inače, u DSS još se kuva posle Ko­š­t­u­ničinog povlačenja iz politike posle iz­bornog debakla, a kandidat za njegovog na­slednika, po pisanju beogradskih me­di­ja, je Slobodan «beli brk» Samardžić. Vr­u­će je i u URS-u, gde su se takođe izborno ur­sali, pa Verko Stevanović iz Kr­ag­uj­ev­ca i Boško Ničić iz Zaječara dogovaraju sa­radnju spasa sa vanparlamentarnim Če­d­o­m Jovanovićem (LDP), čiji je kandidat za be­ogradskog gradonačelnika Željko Ož­eg­o­vić, prebeg iz DS-a, sada državni se­kr­et­ar kod ministarke Kori Udovički.

Drugi deo URS-a, takođe bez Mlađe Di­nkića i Labusovog glavoseče Verice Ka­la­nović, pod vođstvom Vladana Vasića iz Pi­rota, nastoji da formira novi G17 kao Na­rodnu stranku. Ako smo dobro ra­zu­meli, valjevski odbor URS-a je sklon toj va­rijanti.

Drugarice iz SPS-a bile su na ko­ng­re­su AFŽ-a, na Vlasini, gde ih je gostio pa­rt­ijski drug Novica Tončev, koji svoje «dr» objašnjava time da to ne znači do­kt­or (nauka) nego doktorant (biva pr­ip­ra­vn­ik u tom zvanju). Drugi od braće Tončev, Iv­ica, trenutno sa Kokezom (SNS) i «ne­op­r­edeljenim» Čovićem, rešava muke FK Cr­vena zvezda, čiji je potpredsednik (!), posle osvajanja titule, ali i izbacivanja iz Lige šampiona Evrope zbog vi­še­go­di­š­njeg finansijskog kraha i bl­ag­on­ak­lo­no­sti FSS. Ne mogavši da dobiju sl­už­be­ni auto, mlade valjevske AFŽ-ejke su iš­le privatnim kolima jednog od pa­rt­ijs­ki­h drugova, koji ih je i vozio.

Valjevo i Valjevci su, po tradiciji, ob­eležili Duhovski ponedeljak (Druge Tr­ojice) kao gradsku slavu. Skromno, bez (za verujući narod vidljivog) ića i pića, sa litijanjem oko hrama Pokrova presvete Bo­gorodice (stara crkva). Vladika Mi­lu­t­in je urezao zapis, a besedila je i «gr­ads­ka spikerka» Slavica Pantelić Cupać. Om­aklo joj se, d`izvinete sasvim voljno, ka­ko je istorijska činjenica to što je, eto baš ona, prva žena predsednica Gradske sku­pštine u istoriji Valjeva!

Kad je o kadrovima valjevskim reč, že­st­oka je kriza u Centru za socijalni rad Ko­lubara, gde vd direktorka Kaja Jov­an­ov­ić, kažu zbog greha tokom ranijeg mandata, ne može da dobije saglasnost za im­eno­va­nje u Ministarstvu za rad i socijalnu sk­rb.

Račun je mesecima blokiran, plate se is­plaćuju preko podračuna, hraniteljske po­rodice nisu dobile novac četiri me­se­ca... Na konkursu za direktora bilo šest (!) kandidata, među njima i Milica Vojić Ma­rković (DSS), valjevski rekorder po br­oju mandata u Narodnoj skupštini Sr­biji. Pedagogici po naobrazbi, izgleda, ne vraća se u OŠ «Andra Savčić» ako je ta­mo mesto uopšte čeka posle vi­še­go­di­š­njeg odsustva. A i Lučić bi, zahvaljujući od­nosu snaga u sadašnjoj lokalnoj ko­al­ic­iji na vlasti, gde svako svakog može da uc­enjuje za jedan odbornički glas, možda mo­gao da to direktorsko mesto dobije na kv­o­tu DSS i smesti gđu MVM.

«Remont» KK Metalac

Posle završetka sezone u Superligi Srbije ekipa KK Metalca je raspuštena. Os­tali su samo kapiten Tomašević i ko­mbo-bek Kužeta, možda im se još pr­id­ru­ži šuter Bakić posle operacije ko­le­na. Trener Vlada Đokić je kroz sv­ak­od­ne­vne treninge, kako je i najavljivao, pr­ov­er­avao mogućnosti potencijalnih pr­vo­ti­maca, uglavnom mlađih igrača. Bilo ih je 20-tak.

Najbliži angažmanu su povratnik Saša Vasić, posle uspešnog igranja u OKK Beogradu, Slobodi i Tamišu, pa, ta­ko­đe plej, Nikola Otović iz Sloge, kr­il­ni centar Todorović iz Čačka... Navodno, u Metalcu je i „već viđeno” je pet mladih re­prezentativaca Srbije sa Kutlešićem iz Užica na čelu. Interesantna su još dva Užičanina, krilni centar Jevtović i krilo Malešević, kao i krilni centar Jo­šilo, junior Partizana koji je prošle se­zone igrao za Igokeu u Jadranskoj ligi.

Za nekoliko dana mnogo toga biće jasnije, a potom Đokić preuzima kadetsku reprezentaciju Srbije na pripremama pred letošnje međunarodne akcije.

Radi i Škola košarke, čiji je ko­or­di­na­tor sada Bora Džaković iz Beograda, tr­en­er koji je vodio i Zvezdu i Partizan, a od valjevskih trenera angažovani su Ik­i­ca Ilić, Voja Kecojević, Gale Simeunović, Mi­linko Petrović, Vlada Mišković... Ra­di se i u Studentu 014, želja trenera Ra­do­mira Simića, nekadašnjeg pleja Me­ta­l­ca, je da juniore, ukoliko bude novca, uk­lju­či u Drugu srpsku ligu. Formiran je KK Ra­dnički s Petog puka, čiji je pr­ed­vo­dn­ik centar Nemanja Krunić, ranije u ml­ađ­im selekcijama član Metalca i izvornog St­udenta.

Upišite svoj komentar