| Jun 2013

Majske kiše

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Prećutani praznik rada / Bagatelisanje „Gradca“ / Razbucano „elektronsko drvo“ Maturantski dert / Silne nagrade vrednim i talentovanim / Noć muzeja / Makedonski slikari

1 Uz silnu nezaposlenost i socijalnu ne­si­gurnost praznik rada sveden na puko iz­letovanje. Od radničkih sindikata ni tr­aga ni glasa * Majski susreti na Ko­lu­ba­ri  kod Lajkovca * Valjevskom pivu zlatna medalja Poljoprivrednog sajma u Novom Sa­du * Valjevska biblioteka, Narodni mu­zej, Moderna galerija i Zavod za zaštitu sp­omenika kulture među 60 ustanova kul­tu­­re od nacionalnog značaja 

3 Martovska plata u Valjevu 34.000 dinara, 7.500 niža od republičkog proseka. Na­j­niža zarada od 25.900 dinara je u Ljigu * Lji­ška gimnazija  menja svoj dugogodišnji naziv „1300 kaplara“ imenom svog du­go­g­odišnjeg direktora, profesora Vl­ada­na Sredojevića.

5 Sunčani Vaskrs. Malo mira, vedrine i pr­edaha u moru nedaća.

6 Đurđevdanska kiša na isteku šestodn­ev­nog praznovanja * Odlazak Nikole Ma­jdaka, doajena srpske kinematografije.

7 Vreme čuda: Agencija za borbu protiv ko­rupcije pokrenula postupak protiv Zo­rana Božića, v.d. direktora „Valjevske pi­vare“, koji je bio njen stečajni upravnik a  vodi stečajeve još 10 preduzeća * U Zl­at­ar­iću otkrivena laboratorija za gajenje ma­rihuane.

8 U Lajkovačkoj upravi i javnim preduz­eć­ima među 113 službenika 87 prekob­ro­­jnih * Valjevka Ana Marija Banović me­đu četvoro odabranih mladih flautista za ma­ster studije u Bazelu.

9 Uz počasni prelet „migova“ u Valjevu dan sećanja na pogibiju pilota Milenka Pa­vlovića * Srpska filmska asocijacija uv­rstila Valjevo među 11 gradova koji sv­esrdno podržavaju filmsku produkciju u sv­ojoj sredini. Ipak, Valjevo nema bioskop!

10 Po peti put propalo javno nadmetanje za kupovinu fabrike vijaka „Gr­ad­ac“ po ceni od 115 miliona dinara, 300 mi­liona nižoj od prvobitne * U Muzičkoj šk­oli koncert za violu i klavir Dušice Po­lovine i Marine Mikić * Fotografija da­na  portala U gradu info: razbucani ka­bl­ovi na „elektronskom drvetu“ za punjenje elektronskih uređaja nedavno postav­lje­­nom na Gradskom trgu.

11 Dečji hor „Hadži Ruvim“ među pr­von­a­g­rađenim na festivalu dečjih horova Srbije. Na Međunarodnom festivalu u Bi­jeljini najbolji Mešoviti hor Mu­zič­ke škole iz Valjeva * Nina Matić iz os­no­vne škole „Sestre Ilić“ najbolja ma­te­m­a­­tičarka Srbije.  Sledi je Aleksandar Kr­stić iz Osečine.

13 Rebalans budžeta i Generalni urba­ni­st­­ički plan Valjeva na sednici Gr­adske skupštine u senci polemike predse­dnika Mihaila Jokića i odbornika (ratnog rezerviste) Ljubomira Bradića * Po­m­oć grada radnicima „Krušik akumulatora“ koji sedam meseci nisu primili zaradu * Na Međunarodnom takmičenju tehnič­k­­ih škola u Istambulu najbolja škola iz Va­­ljeva i učenici Marko Tomić i Stefan Pa­­ntelić.

14 Ministarstvo prosvete se  nakanilo da finansijski podrži letnje semi­na­­re u Istraživačkoj stanici Petnica * Uk­radene bakarne okapnice sa 20 prozora   ob­novljene fasade Doma vojske.

16 Pesniku Milanu Đorđeviću u Br­an­ko­vini svečano uručena nagrada „De­sa­nka Maksimović“. U okviru Desankinih dana zaječarska gimnazijalka Nina Pe­tr­ov pobednica pesničkog konkursa  SKZ i Va­ljevske gimnazije * Slovačkoj firmi „Be­mako“ iz republičkog budžeta 520.000 ev­ra za obezbeđenje pogona sa najmanje 130 ra­dnika kao i valjevskom „Elbiju“  300.000 ev­ra za novi pogon sa 50 radnika.

17 Na Republičkoj smotri recitatora naj­bolje Irina Marjanović iz Va­lje­vs­ke gimnazije i Biljana Todorović iz Fi­lo­loške gimnazije * Fotografija Ti­ho­mi­ra Dražića „Popodnevna šetnja“ prvonag­ra­­đena na Danima fotografije u Čačku * No­ćas pala žuta kiša sa peskom iz Sahare * Veselje gimnazijskih maturanata za kraj đa­kovanja.

18 Valjevska Noć muzeja uz nekoliko no­vih programa: arheološku izložbu ri­mskog nalazišta u Tamnavi, 105 fotog­ra­­fija iz prvog veka Valjevske gimnazije, sle­pe miševe i kamenje iz zbirke biologa Pr­edraga Petrovića iz Paštrića *  Trka „Va­ljevski izazov“  okupila 30 ekstremnih sp­o­rtista. Najuspešniji Beograđani i Va­lje­vci.

19 Utakmicu košarkaša „Metalca“ i „Partizana“ (ne)očekivano pratili Mi­lorad Dodik, predsednik Republike Sr­ps­k­e i režiser Emir Kusturica.

20 Zlatne medalje Novosadskog sajma za st­očare Milana Milakovića iz Mra­ti­š­ića i Vojina Jerotića iz Vrhovina * U Ga­leriji „Silos“ izložba znakovitih cr­teža Josifa Vidojkovića i Milomira Ro­ma­novića.

21 Um­esto arheologa Radivoja Arsića no­vi direktor Zavoda za zaštitu sp­o­m­enika vajar Nemanja Radojičić. Upravni od­bor Valjevske biblioteke jednoglasno za di­rektora odabrao politikologa Dragana Br­ankovića * Do maja na trežnjenju u  poli­ci­ji zadržano 110 pijanih valjevskih vozača, dvostruko više nego lane * Oko 150 uč­esnika Festivala literarnog stvarala­štva osuđenika u Valjevu.

22 U Valjevskoj gimnaziji Matica sr­ps­ka predstavila svoja nova kapitalna izdanja: „Srpsku enciklopediju“ i „Sr­ps­ki biografski rečnik“ * Među junakinjama da­na Osečanka Suzana Lukić  koja je novac za­boravljen na bankomatu vratila vlasniku iz Sirdije.

23 Istraživačka stanica Petnica pr­ed­stavljaće Srbiju u globalnom pr­oje­ktu svetske konsultantske mreže „Ke­č­am“ * Istraživači Visoke poslovne šk­o­le utvrdili da jedva tećina Valjevaca pla­n­i­ra da kupi novi stan ili kuću. Istina, njih dve trećine  živi samostalno,  ali ve­ćina mladih ne bi opstala bez pomoći ro­di­telja.

24 Slavlje maturanata uz trubače i sva­ko­­jaka preterivanja. Čak su se i ne­ki os­novački maturanti otrovali alkoholom* U Internacionalnom umetničkom st­udiju Radovana Trnavca izložba 17 sa­vr­emenih makedonskih umetnika.

25  U Modernoj galeriji prava gradska  sv­ečanost pošteđena sumnji, zavista i podela: uručenje priznanja  Revije „Ko­lub­ara“ Valjevac ličnost godine Vigoru Ma­jiću, direktoru Istraživačke stanice za 2011. i slikaru Ljubi Popoviću za 2012.

27 U Valjevskoj gimnaziji veče posvećeno velikom baletskom umetniku Mi­lo­r­adu Miškoviću, rođenom u Valjevu * Na ta­kmičenju klavirskih dua najbolji duo Ka­tarine Erić i Mitra Avramovića i se­st­ara Marije i Nade Lukić iz Valjeva, oba iz klase profesorke Jelene Mirković.

30 U umetničkom prostoru „Pariski kr­ug“ u Beogradu predstavljanje mono­gr­­afije i izložba slika Ljube Popovića iz privatnih kolekcija * U Valjevskoj gim­na­ziji koncert gitaristkinje Jelene Lukić * U Domu kulture predstava „Moderna Pe­pe­ljuga“ đaka brankovinske škole i pro­fe­s­orke Svetlane Đurić.

Ćudljivo majsko vreme s previše hladnih i dosadnih kiša čini nas potištenim i bezvoljnim. Ionako nas straše bankrotom države i zamrzavanjem plata i penzija. Ostaje da uživamo u svakom iole mirnom danu, ali i da nas dirne ispovest kasirke u supermarketu čija je porodica ostala bez stana jer ga nije uredno otplaćivala, pa je opet beskućnik. Slabići i sluđena mladež predaju se „plavoj travi zaborava“. Šta reći o maturantima Tehničke škole na čijim majicama piše: “Bolje flaša u ruci nego posao u struci“.

Upišite svoj komentar