| Jun 2014

PokvarenjaštvoBilo koju masku da stavi, sa gospodinom AV nema iznenađenja. Znamo se, AV gospodine, cela tvoja Srbija je uz tebe!

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

CC

Kao što se zna i znade, lično gospodin AV - da ne bude zabune, ovo su inici­ja­li – dao dijagnozu: kiše su bile hi­lja­dugodišnje, a poplave biblijskih razmera. Ili će biti obrnuto, teško je imati do­vo­ljno pameti da se savataju tako velike mi­sli. Da se jošte, od ti AV artefakti, navede, da Gospodin izjavio da nema čega da se pl­aši i stidi, odluka o vanrednom stanju je do­neta u jedinom pravom trenutku, Vlada je ra­dila, i pokazala se, najbolje. Jošte ovo, isto AV gospodin: Niste mogli da vidite pa­rtijski odnos, ni u jednoj sekundi, ni u je­dnom mestu!

Od ti’ tvorevina uma evo i gospodina To­mislava Nikolića, ko ne znae, pr­ed­sednika Srbije. Gospodin Master se nije odma’ uključio u odbranu, kanda je bio malo odsutan, ali, pokazalo se, vredelo ga je čekati. Po njega viđenju, Srbiju je ujela vo­dena zmija, i ovo je opomena građanima, ne državi. Država se izvanredno snašla, Vl­ada je izvanredno obavila posao, građani nisu sarađivali. Da je bilo saradnje, izbegli bi ljudske žrtve, u tome je sva nauka ove po­plave. Da se doda i ministarka Zorana, je­dna je Zorana, koja velila: Ne znamo da je išta zakazalo, ali znamo da je ova zemlja pr­vi put imala premijera koji je radom po­ka­zao da je tu da rešava problem! Aferim!

Kako bilo, a mnogo loše bilo, da se sk­ra­ti, Srbija je imala više sreće nego dr­žavne pameti. Da nije bilo po­žr­tv­ovanosti i solidarnosti naroda, džaba dr­žava, sve i da je tačno, a daleko bilo, što ka­žu njeni i ovakvi čelnici.

Nego, drugo nešto sam hteo da kažem. Po­plava se, bogu hvala, povukla, i sad na red dolazi, i tu će trebati bog, obnova. No, jedan stvar je, opravdano ili ne, dignuta na visok i najviši nivo, a to je, Jali bilo cenzure tokom, i nakon, van­re­­dnog stanja? Naravno da je internet -  to no­vo ćereslo, gde su građani javljali da je Sve Drugačije i Suprotno od onoga što su pr­enosili državni službenici, pa i da je bi­lo partijskog odnosa u svakoj sekundi i na svakom mestu – viđen kao nešto van ko­nt­role, i kao takav proglašen, maltene, za na­šeg, ’oću reći Njegovog, glavnog ne­pr­ija­te­lja.

U toj epizodi sam i sam, iz prve ruke i ne svojom voljom, učestvovao. Naime, na Blic blog, đe sam preko dve godine pi­sao baš nesimpatične tekstove, postavim uradak dr Novice Milića, sa njegove st­ranice Libreto, pod vrlo lepim naslovom, „Ja, AV, podnosim ostavku“, e da bi to vi­še ljudi videlo i ocenilo! Nisu prošla ni dva sata od tog mog stvaralačkog čina, jave mi da je post skinut sa Blic bloga, kao i da sam nestao sa spiska blogera. Ništa mi nije bilo jasno, niko mi ni preko goluba nije javio da sa tekstom nešto nije u re­du, pogotovu sam se iznenadio jer je to bilo pr­vi put, i pogotovu mi nije bila jasna od­luka „Blica“ o skidanju teksta, kad su oni u pravila bloga napisali da Redakcija ne de­li uverenja blogera. Kako bilo, a tako je bi­lo, tek je skidanje teksta sa mog bloga do­pr­in­elo njegovom širenju i čitanju, oni koji se razumeju u brojanje vele, tog dana, desetine hiljada poseta.

Kao što se zna i znade, reagovao NUNS, OEBS saopštio, apostrofi­ra­jući slučaj, da u zemlji Srbiji ima ce­nzure. Iz SNS partije javili da ne vide pr­itiske na medije, jer su bili na terenu, sve vreme radili i obilazili poplavljena po­dručja! A onda se javio AV gospodin, u za njega upriličenoj emisiji na Državnoj te­le­viziji. Glede teme rek’o da odbacuje ocene OEBS-a o cenzuri, te da je to vrsta pokvare­nja­štva. Po njemu, problem je što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, a ne navodna ce­nzura. Neka navedu primer cenzure iza koje on stoji, i povući će se sa mesta premijera. U svoju odbranu, gospodin AV je vrsni pr­av­nik, pit’o, Ko sam ja da skinem tekst iz „Bl­ica“, koji je u stranom vlasništvu, a gl­ede samog teksta, koji je veli pogled’o (kad bo­lan kad je bio dostupan samo oko dva sahata, da nijesi odrađiv’o smenu dežurnog ur­ed­nika) izneo da je to „prilično nepismen i glup tekst koji me je nasmejao“!

Ukratko vidimo šta je to tako glupo i ne­pismeno što je nasmejalo AV gos­po­dina. Evo ukratko šta piše uva­ža­emi dr Novica Milić u svojoj paraboli na­zvanoj „Ja, AV, podnosim ostavku“. Sta­vlj­a­jući se u ulogu AV gospodina dr Milić ka­že da je kasno proglasio vanredno stanje... da je tokom vlasti podsticao podanički i sl­ugeranjski stav saradnika i ministara, na otvorenim sednicama Vlade nastupao ta­ko da je pojačao paniku, nerad i konfuziju... vo­zikao se helikopterom, čamcima i amfi­b­i­jama, vukući sa sobom novinare, navodeći i ministre i ostalu estradu da se služe ma­rketingom... punih 15 godina pripadao SRS, u svojstvu jednog od čelnih ljudi pod­st­icao najdublju političku patologiju, dav­ao izjave kojih se danas stidi, i zbog sve po­dnosi ostavku, a tek će se za 15 godina po­novo pojaviti u političkom životu, koliko mu treba za hrišćansku i svaku drugu po­koru od ranijeg šešeljevskog angažmana...

To ne bio kraj državničkog nastupa AV gospodina, glede „nepismenog, glupog i smešnog“ teksta, koji je skinut sa Bl­ic bloga. Nadovezujući se na slavnog Pa­lmu, u Skupštini Srbije, da ne treba da se osv­rće na to šta piše na društvenim mrežama, AV gospodin je rekao da se on time ne bi bavio da na to nije reagovao OEBS. OEBS traži da se prestane sa uklanjanjem po­jedinih sajtova, naveli i Blic primer, a to je opasna stvar po našu zemlju. Zato je va­ž­no, kako AV gospodin poručio, da se kaže da se radi o laži, uputio pismo, nije dobio od­govor, neka kaže Blic da li je on skinuo te­kst „koji je potpuno idiotski“, on za dr­uge stvari nije ni čuo. To se događa jer je Sr­bija postala najjača ekonomija zapadnog Ba­lkana, zato to ne može da prećuti, jer te pr­ijave, te denuncijacije dolaze iz naše ze­mlje. On, uz podršku Skupštine, i cele Sr­bije, neće da dozvoli da Srbija bude na­pa­dana za ono za šta nije kriva. Pojavljuju se vesti o hiljadama žrtava, da se trpaju le­še­vi u hladnjače, kad se na to reagovalo, us­le­dila je kampanja da se proganjaju oni koji dr­ugačije misle. Lupetanje nije sloboda mi­šlj­enja, kao što to nije sloboda govora. Ovde da se doda skromno mišljenje, mene kao tekstopisca, da su „lupetanja o velikim žr­tvama u poplavama“ izgovor vlasti da sp­r­ečava razumne kritičke glasove, ta da ni­ko ne bi mogao da stavi ruku u vatru da takve „vesti“ nisu proizvedene sa tim ci­lj­em.

Za kraj da se navede da su i svetski mediji počeli da se ponašaju neodgovorno, nemačka štampa piše da je „Vu­č­ić u svojim nastupima tokom poplava se­jao paniku, zbunjivao vlasti i pojačavao haos“! Ne treba sumnjati da je ovo još jedna laž, te da će AV gospodin, uz pomoć svoje Sk­upštine i svoje cele Srbije znati da od­govori. Bilo koju masku da stavi, sa gospo­di­nom AV nema iznenađenja. Znamo se, AV go­spodine, cela tvoja Srbija je uz tebe!

Upišite svoj komentar